var my_base_url='my_base_url'; var my_pligg_base='my_pligg_base';